OC Podmiot Leczniczy (ZOZ)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: obowiązkowe i dobrowolne

Odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego to pakiet ubezpieczeń obejmujący obowiązkowe ubezpieczenie zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi oraz dobrowolne ubezpieczenie OC, które można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną pracodawcy oraz odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości. Jeżeli dodatkowo podmiot zajmuje się zaopatrzeniem w środki pomocnicze i materiały medyczne, prosimy o kontakt mailowy w celu odpowiedniego rozszrzenia zakresu ubezpieczenia obowiązkowego Więcej o ubezpieczeniu. Jak działa formularz?

Więcej o ubezpieczeniu
Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. 2011 poz.654) każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego warunki stanowi Rozp. Min. Finansów z 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. 2011 poz.1729). Powyższe rozporządzenie określa m.in. minimalne sumy gwarancyjne: 500.000euro na wszystkie i 100.000euro na jedno zdarzenie dla podmiotów wykonujących działalność szpitalną (w tym chirurgię jednego dnia) oraz 350.000euro na wszystkie i 75.000euro na jedno zdarzenie dla pozostałych podmiotów leczniczych. Z zakresu ubezpieczenia zostały wyłączone szkody rzeczowe, kary umowne oraz szkody powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek, aktów terroru. Ubezpieczenie obejmuje szkody związane z udzielaniem świadczeń z zakresu chirurgii plastycznej tylko w przypadkach, gdy dotyczące leczenia następstw wad wrodzonych, urazów, choroby i skutków jej leczenia – inaczej mówiąc nie obejmuje typowych świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.

Zakres ochrony zapewniany przez obowiązkowe OC można rozszerzyć kupując dodatkowo:

  • dobrowolne OC: suma gwarancyjna 50.000euro na wszystkie i 25.000euro na jedno zdarzenie; zakres obejmuje OC ogólne związane z prowadzeniem działalności, posiadaniem i użytkowaniem mienia (tzw. delikt; np. pacjent poślizgnie się na mokrej podłodze i złamie rękę), szkody rzeczowe wyłączone z ubezpieczenia obowiązkowego (np. uszkodzenie odzieży, czy straty finansowe po stronie pacjenta będące skutkiem udzielonych mu świadczeń) oraz OC najemcy nieruchomości (szkody związane z uszkodzeniem wynajmowanego lokalu podczas prowadzenia działalności).
  • OC pracodawcy: sublimit sumy ubezpieczenia dobrowolnego 25.000euro na jedno i wszystkie zdarzenia; dotyczy ewentualnych roszczeń pracowników związanych z wypadkami przy pracy.
  • OC najemcy ruchomości: sublimit sumy ubezpieczenia dobrowolnego 25.000euro na jedno i wszystkie zdarzenia; dotyczy szkód powstałych nieumyślnie podczas udzielania świadczeń przy użyciu wynajmowanego lub przyjętego w użyczenie sprzętu.

  • Podmioty świadczące usługi z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne prosimy o kontakt po zawarciu polisy OC. Wystawimy aneks rozszrzający zakres ochrony o Obowiązkowe ubezpieczenie świadczeniodawcy niebedącego podmiotem wykonującym działalność leczniczym, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej z sumą ubezpieczenia 50.000euro na wszystkie i 10.000euro na jedno zdarzenie. Składka bazowa wynosi 200zł, ale uwzględnimy wszystkie zniżki i rabaty wynikające z zawarcia w/w ubezpieczenia OC.

    Jak działa formularz?
    Pierwszy etap to wybór odpowiedniego formularza. W zależności od rodzaju wykonywanych usług należy wybrać odpowiedni formularz: lecznictwo ambulatoryjne, chirurgia jednego dnia (ewentualnie także łącznie ze świadczeniami ambulatoryjnymi), świadczenia stacjonarne i całodobowe pozaszpitalne (np. hospicjum, sanatorium, ZOL) lub zaopatrzenie medyczne. Nie prowadzimy ubezpieczeń w przypadku hospitalizacji trwającej dłużej niż 24 godziny, choć w drodze indywidualnie przygotowywanej oferty możliwe jest zawarcie takiego ubezpieczenia dla szpitali nieprowadzących oddziałów zabiegowych (np. dla neurologii, czy rehabilitacji). W pierwszym kroku formularza opisujemy / wybieramy zakres prowadzonej działalności – można zaznaczyć kilka pozycji, do wyliczenia składki zostanie wybrany zakres o najwyższym poziomie ryzyka. W formularzu dotyczącym chirurgii jednego dnia konieczne jest wypełnienie ankiety umożliwiającej szczegółową ocenę ryzyka – w przypadku, gdy zakres prowadzonej działalności lub obowiązujące w podmiocie procedury będą wiązały się z podwyższonym ryzykiem roszczeń konieczna może się okazać indywidualna taryfikacja i po złożeniu wniosku nie przygotujemy od razu polisy, ale po kilku dniach prześlemy ofertę ubezpieczenia. Znajdujące się w kroku 1 pole „kupon promocyjny” służy do wpisania kodu otrzymanego po zawarciu ubezpieczenia Inter Partner, grupowego ubezpieczenia na życie lub grupowego ubezpieczenia od ryzyka zakażenia się WZW lub HIV – w zależności od wysokości składki z w/w ubezpieczeń wprowadzany jest współczynnik obniżający składkę za obowiązkowe OC (do 0,8) oraz rabat na wszystkie ubezpieczenia w pakiecie OC (do 23%). W kroku drugim istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenia dodatkowe oraz przeliczenia składki. Kliknięcie przycisku „dalej” oznacza akceptację wysokość składki i powoduje przejście do formularza wniosku. Nowy klient zakłada w kolejnym kroku swoje konto w serwisie, jako login podając swój e-mail, a jako hasło dowolną kombinację cyfr, liczb i znaków specjalnych; następnie wypełnia wszystkie pola z danymi niezbędnymi do zawarcia ubezpieczenia. Klienci posiadający w naszym serwisie konto przechodzą do panelu logowania lub – jeśli byli zalogowani podczas przeprowadzania kalkulacji składki – od razu do podsumowania wniosku o ubezpieczenie. W ostatnim kroku należy potwierdzić chęć zawarcia wnioskowanego ubezpieczenia, wybrać sposób płatności oraz potwierdzić, a w razie potrzeby skorygować, adres pocztowy na jaki ma być wysłany wydruk polisy. Możliwe sposoby płatności: on-line za pośrednictwem PayU (premiowany 4% zniżką składki) lub przelewem na konto podane w polisie: jednorazowo (w ciągu 10 dni), w dwóch ratach (zwyżka składki o 5%) lub w czterech ratach (zwyżka składki o 10%). Polisa w wersji elektronicznej dostępna jest natychmiast na koncie Klienta oraz wysyłana na podany podczas rejestracji adres e-mail; wydruk w ciągu kilku dni wysyłany jest listem zwykłym na podany adres korespondencyjny.

    Copyright © 2008 ubezpieczenia.med.pl